Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (KISKERESKEDELMI ÜGYFELEK RÉSZÉRE)

BEVEZETÉS

A Gigatel Kft. palackpres.hu Internet áruházába való regisztrálással Ön elfogadja az oldalra vonatkozó felhasználási szabályokat és feltételeket, ezért kérjük figyelmesen olvassa végig az itt leírt információkat. A Gigatel Kft. elhárít minden az itt leírt információk nem ismeretéből adódó kártérítési igényt, illetve reklamációt.

AZ ÁSZF VÁLTOZÁSA

Az Általános Szerződési Feltételek változása esetén azt Önnek ismételten el kell fogadnia. A változások könnyebb követése érdekében az ÁSZF verziós változásokat vastagon kiemelve jelenítjük meg.

MEGRENDELÉS

A Kosárba helyezett termékek nem kerülnek automatikusan megrendelésre. Amennyiben nem kíván már változtatni megrendelésén, és azt le kívánja adni, akkor kérjük adja le megrendelését!

A kosárba helyezett, de meg nem rendelt termékek nem kerülnek lefoglalásra.

Megrendelés módjának kiválasztása:

Személyes átvételt választva, a 10 napon túl megrendelés alatt maradt termékek törlésre kerülnek.

A rendszer egy e-mailben az Ön által megadott e-mail címre elküldi a megrendelt tételeket, melyben a Gigatel Kft. elektronikus úton visszaigazolja az Ön megrendelésének megérkezését. A Gigatel Kft. köteles a megrendelést 48 órán belül elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazoló e-mail a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ön által megadott e-mail címre nem érkezik meg, Ön mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

SZERZŐDÉS

A fenti, megrendelést visszaigazoló e-mail a Gigatel Kft. szerződési nyilatkozataként, a vásárlói megrendelés (ajánlat) elfogadását jelentő, a felek közötti szerződés létrejöttét eredményező jognyilatkozat, mely alapján a felek között írásba foglalt szerződés jön létre, mely a vásárló részéről fizetési kötelezettséggel jár, kivéve - értelemszerűen - azt az esetet, ha az adott termék megrendelését a Gigatel Kft. nem tudja teljesíteni (ez esetben a Gigatel Kft. rögtön a megrendelést visszaigazoló e-mail-jében köteles azt jelezni, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni), amely esetben értelemszerűen nem jön létre szerződés, és nem keletkezik fizetési kötelezettség. de amelyet A termék megrendelését annak teljesítéséig a végfelhasználó módosíthatja, valamint lemondhatja az ügyfélszolgálat info@palackpres.hu, vagy a support@gigatel.hu e-mail címére írt elektronikus levélben. A szerződés nyelve magyar. A szerződést a Gigatel Kft. iktatja, a végfelhasználó által utólag akár a weboldal megrendelések menüpontjában is hozzáférhető.

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

Házhozszállítást választva a kiszállítási költség Magyarország területén belül egységesen bruttó 1200Ft, más választható országban lévő címre bruttó 3175Ft. Bruttó 10.000Ft értékű megrendelés felett a kiszállítás INGYENES.
Így abban az esetben, ha az egyszeri szállítás alá kért megrendelés összege a fenti összegeket nem éri el, a megrendelt termék összege a szállítási díj összegével megemelkedik!

UTÁNVÉT KEZELÉSI KÖLTSÉG

Utánvétes fizetési mód választása esetén bruttó 490Ft utánvét kezelési költség kerül felszámításra, mely külön tételként mind a kosár összesítő tételei között, mind a számlán külön tételként kerül megjelenítésre.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A Gigatel Kft. vállalja, hogy a vásárlóval megkötött írásbeli szerződéseket azok létrejöttétől számított 3 (három) munkanapon belül teljesíti.

NEM TELJESÍTETT TÉTELEK

Amennyiben a megrendelésében szereplő tételek közül valamelyiket nem tudjuk teljesíteni, úgy azokat a Gigatel Kft. mint nem teljesíthető tételeket igazolja vissza.

ELÁLLÁSI JOG

A végfelhasználót az Interneten vásárolt termék kézhezvételétől számított 14 napig elállási jog illeti meg. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható. Ennek keretében jogosult a megrendelt terméket a szolgáltató részére visszaküldeni. A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, viszont részére mind a vételár, mind a termék normál kiszállítási költsége megtérítésre kerül. Az elállási jog a megrendelés, és a termék kézhezvétele között is gyakorolható.

Az elállásnak előrre kötött nyilatkozati formai követelménye nincs, elégséges az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a Gigatel Kft.-hez 14 napon belül, ugyanakkor a elállás közlésétől számított 14 napon belül a terméket a fogyasztónak vissza kell juttatnia a Gigatel Kft.-hez.

Az elállástól számított 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetésre kerül. Visszatartási jog csak abban az esetben van, ha ezen időszak alatt a termék nem érkezik vissza.

A vállalkozás követelheti a termék jellegének tulajdonságainak, és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Nem illeti meg a végfelhasználót az elállás joga, saját kérésére előállított termékek, adathordozón tárolt szerzői művek, és szoftverek esetében, ha annak csomagolása felbontásra került.

PANASZKEZELÉS

A Gigatel Kft. a felmerült vásárlói panaszokat minden esetben kivizsgálja, az írásban felvetett, és a személyesen felvetett, de azonnal nem megválaszolható panaszokra mindig írásbeli választ ad. Amennyiben a vásárlói panasz kivizsgálására egy munkanapon belül nincs lehetőség, abban az esetben is egy napon belüli választ küld, illetve a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 30 napon belül válaszol a panaszra. Amennyiben az érdembeli válasszal a végfelhasználó nem ért egyet, úgy lehetősége van azt jelezni. Ebben az esetben a Gigatel Kft. köteles a panaszról egyedi számmal ellátott jegyzőkönyvet felvenni, illetve személyes panaszkezelés esetén a vásárlónak jogában ál kérni a vásárlók könyvét.

A fentieken felhasználónak a végfelhasználónak jogában van az ODR rendszerében panaszt benyújtani, ahol Online módon kezdheti meg jogvitájának rendezését, vagy fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez, annak elérhetőségein.

GARANCIA KEZELÉS, TERMÉKSZAVATOSSÁG, KELLÉKSZAVATOSSÁG

A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás a Magyarországon hatályos rendeletek szerint vonatkozik a Gigatel Kft. által értékesített összes termékre.

A bruttó 10000Ft-ot meg nem haladó kiskereskedelmi áru tartós fogyasztási cikkekre a termék- illetve kellékszavatosság, míg az azt meghaladó kiskereskedelmi áru termékekre a jótállás szabályai irányadóak, azzal, hogy a jótállásból eredő jogok a fogyasztó termék- illetve kellékszavatossági jogát nem érintik.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a GIGATEL Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a GIGATEL Kft. mint vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján - az e rendeletben megjelölt, 10000 Ft feletti eladási (kiskereskedelmi) árú termékek vonatkozásában - a GIGATEL Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁRÓL

Alapértelmezett E-számla kiállítás:

Cégünk a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 175. § (3) b) bekezdése alapján alapértelmezetten E-számlát állít ki.
Az elektronikus számlázáshoz a befogadó beleegyezése szükséges, ami azonban lehet formális, informális, vagy hallgatólagos is.
„Az elektronikus számla alkalmazásának feltétele a számlabefogadó beleegyezése, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.”
A letöltéssel a befogadó automatikusan beleegyezését adja az elektronikus számla befogadásába, amelyről a letöltő link mellett tájékoztatjuk - azaz nem szükséges külön megállapodásban rögzíteni azt!
Papír alapú számla igénylése esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!

Az E-számláról röviden:

Az e-számla nem más, mint az áfa törvényben meghatározott tartalommal bíró számla, melyet elektronikus formában bocsátunk ki, és ami fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel rendelkezik. Az elektronikus aláírás hitelesen igazolja a számla kiállítójának személyét, továbbá biztosítja az elektronikus számla hitelességét, tartalmának megváltoztathatatlanságát. Időbélyeggel együtt eleget tesz a 2007/CXXVII ÁFA törvény 175 §-ban foglalt követelményeknek.

E-számla letöltése:

Az elektronikus számla elkészültéről tájékoztató e-mailt küldünk, melyben szerepel a kiállított számla.

E-számla megtekintése:

Az elektronikus számla nem más, mint egy számlaképet tartalmazó pdf file, melynek mellékletét képezi az APEH séma alapján készült XML. Ennek megfelelően bármilyen pdf olvasó program segítségével megtekinthető, nyomtatható.

A legismertebb Adobe Acrobat Reader nevű program ingyenesen letölthető a http://get.adobe.com/reader/ webcímről.

E-számla adatainak ellenőrzése:

Az elektronikus számla és a papír alapú számla kötelező tartalmi elemei között nincs eltérés. A Gigatel Kft. által kiállított elektronikus számla számlaképe a papír alapú számlával megegyező.

E-számla tárolása:

Az adminisztráció megkönnyítése érdekében az elektronikus számlát ki lehet nyomtatni (pl. a könnyebb olvashatóság érdekében), de a kinyomtatott elektronikus számla papír alapú képe jogilag már nem minősül hiteles számlának. Elektronikus számla esetében kizárólag az elektronikus formában létező számla tekinthető számlának, annak papírra nyomtatott képe már nem.

Kérjük a környezet megóvásának érdekében csak a legszükségesebb esetben nyomtassa ki elektronikus számláját!

Bármilyen egyéb az elektronikus számlázást érintő kérdésben várjuk kérdéseiket az infor@palackpres.hu, vagy a support@gigatel.hu elektronikus levélcímen.